Back to Top

Protestantse Gemeente Purmerend

Een open huis voor iedereen....

College van Kerkrentmeesters

College van Kerkrentmeesters (CvK)

van de Protestantse Gemeente te Purmerend (PGP).

Het CvK is het financiële hart van de gemeente en heeft de verantwoording erop toe te zien, dat het kerkenwerk op vele terreinen voortgang vindt.

 

Wie zijn wij

Het college bestaat uit 5 kerkrentmeesters.

Elk lid heeft eigen taken, zoals voorzitter, secretaris en penningmeester. De coördinator “vrijwillige bijdragen” is verantwoordelijk voor de telling van de zondagse inzamelingen en de bijdrageadministrateur organiseert en voert de jaarlijkse actie Kerkbalans uit.

Het CvK vergadert de tweede dinsdag van de maand van 20-22 uur.

Een van de leden is afgevaardigde naar het Kernbestuur van de PGP.

Enkele CvK-ers hebben als ouderling een taak in de zondagse vieringen.

 Lees meer