Protestantse Gemeente Purmerend

Een open huis voor iedereen...

Kerkelijke Bijdrage en de fiscus

 

Inleiding

Door wijzigingen in wetgeving is het eenvoudiger geworden om de aftrekbaarheid
van giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling te regelen
Graag geven wij over dit onderwerp onderstaande informatie.

Giften bij de belastingaangifte

Giften aan de kerk zijn onder bepaalde omstandigheden aftrekbaar van de belasting.
Omdat de kerk een zogenaamde ANBI-instantie is, is hierbij meer mogelijk dan bij 'normale' giften.
ANBI is de afkorting van Algemeen Nut Beogende Instantie.

De belastingdienst onderscheidt twee soorten giften:

Incidentele giften

Deze giften zijn slechts aftrekbaar boven een drempelbedrag.
Dit is globaal 1% van uw belastbaar gezinsinkomen. Verder is er een maximum voor aftrekbaarheid van giften. (10% van het gezinsinkomen). Bij een gezinsinkomen van
€ 30.000,- zijn giften dus alleen aftrekbaar boven € 300,-

Periodieke giften

Deze giften zijn volledig aftrekbaar.
Dit betekent dat er minder belasting hoeft te worden betaald.
Wel is het noodzakelijk om daarvoor in een overeenkomst met de kerk vast te leggen dat men zich hiertoe voor een periode van (tenminste) vijf jaar verplicht.
Tot voor kort moest dit nog gebeuren via een notaris, maar deze regel is vervallen.

Wanneer er geen overeenkomst met de kerk is vastgelegd, kunnen giften maar beperkt worden afgetrokken.
Kort samengevat komt het erop neer dat bij periodiek schenken een hoger bedrag aan giften kan worden afgetrokken bij de belastingaangifte dan bij incidenteel schenken.
Of andersom: Uw bijdrage kan worden verhoogd zonder dat het u geld kost.
Anders gezegd "meer geven voor minder geld"

Binnen de regeling voor periodiek schenken kunt u ook vooruitlopen op de aanschaf van collectebonnen.
Stel dat u € 100,- collectebonnen koopt.
Als u dit bedrag ook opgeeft bij periodiek schenken, dan hebt u voor dit bedrag ook een belastingvoordeel.

Overeenkomst sluiten met de kerk

Heeft u interesse in deze regeling om op deze wijze uw vrijwillige bijdrage/collectebonnen te regelen, dan verzoeken wij u om contact op te nemen met ons.
Het zal duidelijk zijn dat wij als kerk het zeer op prijs stellen als u gebruik gaat maken van deze regeling en het voordeel (geheel of gedeeltelijk) aan de kerk wilt schenken.
Dat kan door een overeenkomst te sluiten met onze plaatselijke gemeente.
Wij komen graag bij u thuis om één en ander in een persoonlijk gesprek nader toe te lichten omdat periodiek schenken een persoonlijke en vertrouwelijke zaak is.

Voor verdere informatie kunt u zich wenden tot:

Rinus Droomers of  Peter Eulderink 

Beëindigen overeenkomst

De overeenkomst heeft een looptijd van minstens 5 jaar.
De overeenkomst wordt ontbonden bij het overlijden van de schenker. Ook wordt de overeenkomst ontbonden bij arbeidsongeschiktheid of werkeloosheid van de schenker.

Aangifte

Vergeet niet om uw schenking in uw belastingaangifte op te nemen.
U ontvangt van de kerk een identificatienummer (RSIN-nummer)
dat u bij de aangifte dient op te geven.
De kerk geeft geen gegevens door aan de belastingdienst.
Het is dus zaak om de overeenkomst te bewaren bij uw belasting gegevens.

Berekenen van het voordeel

Via deze link kunt u uitrekenen hoeveel voordeel een dergelijke regelingen in uw geval zou bieden.